ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [ ภาคอิสาน ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพป./สพม.) รูปผู้อำนวยการ สนง. ผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งเดิม(ก่อนดำรงตำแหน่งปัจจุบัน) โทรศัพท์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา โทรสาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ที่อยู่เว็บไซต์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ที่ตังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลขที่และหมู่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
2.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
3.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
4.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
5.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ-0-4420-8148-www.korat5.go.th-118 ม.12ด่านขุนทด-หนองสรวงด่านขุนทดด่านขุนทดนครราชสีมา30210
6.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
7.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
8.มัธยมศึกษานครราชสีมา
9.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
10.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
11.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
12.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
13.มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
14.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
15.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
16.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0862656109044552352srn3@srm3.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 32โชคชัย-เดชอุดมกังแอนปราสาทสุรินทร์32140
17.มัธยมศึกษาสุรินทร์
18.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง0817189618045612681http://www.sisaketedu1.go.th/360 หมู่ 5รัตนวงษาหนองครกเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ33000
19.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
20.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
21.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
22.มัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
23.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
24.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
25.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
26.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
27.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
28.มัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
29.ประถมศึกษายโสธร เขต 1
30.ประถมศึกษายโสธร เขต 2
31.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
32.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
33.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์ แก้วเพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิชัยภูมิ -สีค้วหนองบัวใหญ่จัตุรัสชัยภูมิ36130
34.มัธยมศึกษาชัยภูมิ
35.ประถมศึกษาอำนาจเจริญ
36.ประถมศึกษาบึงกาฬ
37.มัธยมศึกษาบึงกาฬ นางกษมา ป้องกัน211บึงกาฬ-พังโคนบึงกาฬเมืองบึงกาฬกรุงเทพมหานคร38000
38.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 นายสวัสดิ์ แสงขัน0818841690https://www.nb1.go.th/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1113/4 หมู่ 2-ลำภูเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู39000
39.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
40.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
41.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
42.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
43.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
44.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 นายยงยุทธ พรหมแก้ว043312505043312850http://web.kkn5.go.th/120 หมู่ 9มลิวรรณชุมแพชุมแพขอนแก่น40130
45.มัธยมศึกษาขอนแก่น นายศักดา ชัยภัยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ0857653816043255367http://www.kksec.go.th4732มลิวรรณบ้านทุ่มเมืองขอนแก่น40000
46.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
47.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 นายประสิทธิ์ คำกิ่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประ042344517https://www.udn2.go.th/505 หมู่ 9อุ่มจานกุมภวาปีกุมภวาปีอุดรธานี41110
48.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 นายศุภชัย ศรีหาใต้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ205 11หนองหานหนองหานอุดรธานี4130
49.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
50.มัธยมศึกษาอุดรธานี
51.ประถมศึกษาเลย เขต 1
52.ประถมศึกษาเลย เขต 2 นายเจนภพ ชัยวรรณผอ.สพป.พิษณุโลก 104281905-6042810904https://www.loei2.go.th/บ้านโนนสว่าง256 หมู่ 3มะลิวรรรณศรีสงครามวังสะพุงเลย42103
53.ประถมศึกษาเลย เขต 3
54.มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
55.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นางรุ่งนภา ธิศรีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกรุงเทพมหานคร
56.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 นายประเจน ปาประลิตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ042-471969/ 0420 4247 1310 https://www.nongkhai2.go.thอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายเลขที่ 444 หมู่ที่ 2 โพนพิสัย-บึงกาฬจุมพลโพนพิสัยหนองคาย43120
57.มัธยมศึกษาหนองคาย
58.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
59.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์0953546235417 หมู่ 1 417 หมู่ 1สมารักษ์หนองแสงวาปีปทุมกรุงเทพมหานคร44120
60.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 นายสกุณ แก้วพิกุล043762363043762363 ต่อ18http://www.mkarea3.go.th/354 2หัวขวางโกสุมพิสัยมหาสารคาม44140
61.มัธยมศึกษามหาสารคาม นายจักราวุธ สอนโกษาเลี่ยงเมืองร้อยเอ็ด - มหาสารคามแวงน่างเมืองมหาสารคาม44000
62.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
63.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
64.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
65.มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก0656265295www.secondary27.go.th46เทวาภิบาลในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด45000
66.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 นายวิเศษ พลอาจทัน-0934705608-https://www.ksn1.go.th/web2020/-99/7สนามบินกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์46000
67.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
68.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
69.มัธยมศึกษากาฬสินธุ์
70.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
71.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 นายพลชัย ชุมปัญญาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ0833284936917 หมู่ 11ส่วนราชการสว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนคร47110
72.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
73.มัธยมศึกษาสกลนคร นายมงคลชัย รัตนอ่อนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ0817080677042728119https://www.sesarea23.go.thสพม.สกลนคร-ไอทียูธาตุเชิงชุมเมืองสกลนครสกลนคร47000
74.ประถมศึกษานครพนม เขต 1
75.ประถมศึกษานครพนม เขต 2
76.มัธยมศึกษานครพนม
77.ประถมศึกษามุกดาหาร นายมงคล รุ่งสว่าง042611532https://mdh.go.th/ศูนย์ราชการ จังหวัดมุกดาหาร17ถนนวิวิชสุรการมุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหาร49000
78.มัธยมศึกษามุกดาหาร