78 เขตพื้นที่

จำนวนเขต ทั้งหมด

13,073 โรงเรียน

จำนวนโรงเรียน ทั้งหมด

2,541,454 คน

จำนวนนักเรียน ทั้งหมด

159,209 คน

จำนวนครู/บุคลากรในโรงเรียนทั้งหมด

362,869 คน

จำนวนนักเรียนปฐมวัย ทั้งหมด

1,213,183 คน

จำนวนนักเรียนประถมศึกษา ทั้งหมด

617,432 คน

จำนวนนักเรียนมัธยมต้น ทั้งหมด

340,577 คน

จำนวนนักเรียนมัธยมปลาย ทั้งหมด


สถานะความก้าวหน้าการรายงานข้อมูลอ่าน ครั้งที่ 1/2567

ระดับประถมศึกษา 0/1,213,183   (0.00%)
มัธยมศึกษาตอนต้น 0/617,432     (0.00%)
มัธยมศึกษาตอนปลาย 0/340,577    (0.00%)